กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นำนักศึกษาแสดงในพิธีเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP ในโครงการผลิตพืชกัญชาสายพันธุ์ไทยในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด

ปรับปรุงข้อมูล : 26/11/2564 13:40:59     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 162

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ และอาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล ประธานหลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าประกวดวาดภาพบนกำแพง โครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และมูลนิธิการต่อต้านทุจริต ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่15-18 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย มูลนิธิต่อต้านการทุจริจ นำโดย พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริตและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ นายสมประสงค์ โขมพัตร นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ศ.ดร.พิชัย สดภิบาล นายวิรุฬ รัตนปริคณน์ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ภาคเหนือ จ.เชียงราย (The Arts Landmark in Thailand) พร้อมรับชมการแสดงกลองสะบัดชัยและฟ้อนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันประทับมือที่ต้นช่อสะอาดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมือที่สะอาด มีความซื่อสัตย์ สุจริต บริเวณรั้วโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิสันต์ สกุล จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับทั้งนี้ จากการประกวดภาพวาดรางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท1. นายชานนท์ แซ่มั่ว2. นายณัชพล วรรราช3. นายณัฎฐนันท์ นันทะระ4. นายปรมินทร์ เกียรติชำ5. นายอานนท์ เตชนันท์รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท1. นางสาวประณัยยา จันแรง2. นางสาวปิยะฉัตร พรมชาติ3. นางสาวมาริษสา ระลึก4. นางสาวรัตนพร อ่อนตะวงศ์5. นางสาวสโรชา เกตุวัตร์รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท1. นายโชคทวี ปาลี2. นางสาวสุรางรัตน์ สุยะใจ3. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ด่านปานโดยภาพดังกล่าวได้วาดขึ้นที่กำแพงของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
20 มกราคม 2565     |      1
ถ่ายทำกิจกรรมหัตถกรรม หัตถศิลป์ ถิ่นล้านนา รูปแบบออนไลน์
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการหัตถกรรม หัตถศิลป์ ถิ่นล้านนา ในรูปแบบวิดีโอเพื่อออนไลน์ในช่วงวันงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564 ระว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง "ลาบปลา" โดยวิทยากร อาจารย์สุระพง เตชะ และแขกรับเชิญพิเศษ Dr.Wolfram Spreer และ Dr.Prakash Murgeppa Bhuyar กิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง “คั่วแคไก่กระดูกดำ” "แกงฮังเล" โดยวิทยากร นางสาวพิมชญา โกสัย  กิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำอาหาร "ไก่ย่างกัญชา" โดยวิทยากร นายพลากร วงค์เมือง กิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำหัตถกรรม"สานใบมะพร้าว”โดยวิทยากร นางโสภิณ อุ่นเมือง กิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำหัตถกรรม“ก๋วยตี๋นจ๊าง” โดยวิทยากร นายมูล อุทร และกิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำหัตถกรรม“พับใบตอง” โดยวิทยากร นายอดิศักดิ์ หมื่นเกี๋ยง ถ่ายทำ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 ธันวาคม 2564     |      199