กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรม "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานมีกิจกรรมวางพวงมาลาจากชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้และกลุ่มรวมพลคนฮักอาจ๋านบุญศรี หน้ารูปปั้นเหมือนศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้ายเพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จากนั้นได้พาศิษย์เก่าแม่โจ้ขึ้นรถไฟฟ้าพาไปเยี่ยมน้องๆจิตอาสาที่มาปฏิบัติงานรถกระทง ณ โรงรถกระทง อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี จากนั้นได้พาเยี่ยมชมฝายมีชีวิตและครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ จากนั้นได้มีพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ"โลกเปลี่ยน ครัวเฮาปรับรุกรับเพื่อความยั่งยืน" กล่าวต้อนรับโดย รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการรองอธิการบดี และดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาชีวิตจิตใจมอบให้แม่โจ้ ประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จากศิษ์เก่าแม่โจ้ โดย พลตรีชัช เด่นดวง ประธาน MJU Touring Bike จากนั้นมีกิจกรรม"จุดเทียนรำลึกถึงผู้มีคุณูประการ" นางสมพร แรกชำนาญ อดีผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ นายสุนันท์ ถีราวุฒิ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 45

ปรับปรุงข้อมูล : 4/11/2565 10:02:39     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 255

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ทีมโครงการวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์เรื่องราวรถกระทงแม่โจ้
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมโครงการวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยและหัวหน้างานอำนวยการในประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเทศกาลยี่เป็งและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมในเทศการยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานเทศกาลยี่เป็งในการจัดส่งรถกระทงเข้าแข่งขันในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ที่โดดเด่นที่สุดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง"การพัฒนาต่อยอดการจัดงานเทศกาลประจำเมืองสู่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่" เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการใช้งานเทศกาลประจำเมืองเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม โครงการวิจัยนี้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อศึกษาระบบนิเวศของเทศกาลประจำเมืองที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาต่อยอดงานเทศกาลประจำเมืองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต ณ ห้องอินทนิล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      16
ประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
31 มกราคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยได้เชิญผู้แทนจากคณะฯ สำนักฯ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ดูแลตัวชีวัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรค์ในด้านการดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในรอบถัดไป ในการนี้ผู้แทนจากงานสวัสดิการมหาวิทยาลัยได้หารือที่ประชุมในการเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 กุมภาพันธ์ 2566     |      20