กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการไหว้ครูศิลปทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2566 โดยมีนายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ เป็นประธานในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้นักศึกษาและผู้สนใจที่มีความสามารถในการแสดงได้มาแสดงออกถึงการเคารพบูชาผู้ให้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางด้านการแสดงที่ได้ล่วงลับไปและยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และยังทำให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และพบปะครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนวิชา ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข

ปรับปรุงข้อมูล : 28/8/2566 9:46:29     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 372

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมี รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม โดยเชิญ นายวัลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายนิคม พรหมมาเทพย์ ที่ปรึกษากองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมอำเภอสันทราย ได้มาให้ข้อแนะนำ เสนอแนะ และแนวทางการบูรณาการการทำกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกในด้านต่างๆให้แก่คณะกรรมการจากคณะฯ สำนักฯ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ดูแลตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาพร้อมทั้งหารือปัญหาและอุปสรรคและจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กันยายน 2566     |      3
โครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ"
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ" โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นานาชาติจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนักศึกษาไทยร่วมกิจกรรม พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยนางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฏ คำมูล ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและกิจรรมสันทนาการโดยน้องๆนักศึกษาทีมสันทนาการจากพัฒนาการท่องเที่ยว จากนั้นได้เดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ฐานเรียนรู้กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษาได้ทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ ฐานตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน ร่วมทำกิจกรรม Workshop การปั้นดินเผาโดยใช้ล้อหมุน การเพ้นท์สีกระถาง การเผารากุ จากนั้นภาคบ่ายนักศึกษาเข้าฐานเรียนรู้ชุมชน ท้องถิ่น วิถีชีวิต อัตลักษณ์ล้านนา และฐานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา ณ หอศิลปเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 กันยายน 2566     |      249
โครงการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จากนั้นบรรยายให้ความรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล และนายเทพพิทักษ์ บุญทา จากนั้นภาคบ่ายนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ณ สระน้ำภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยกับกิจกรรม พัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ โดยมีนายประเสริฐ ประสงค์ผล เป็นผู้ควบคุมและฝึกสอน ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
25 กันยายน 2566     |      247
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ประเสริฐ จั่นทับทิม
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ประเสริฐ จั่นทับทิม มารดาของนางสาวณัฐธิญากร จั่นทับทิม ภรรยาของนายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรเป็นเจ้าภาพพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพ ฟังธรรมเทศนาจำนวน 1 กัณฑ์จากท่านพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ศาลา 6 วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
13 กันยายน 2566     |      80