ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน ลงวันที่     28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คือ งานอำนวยการ งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย