ผู้บริหารผู้อำนวยการ

อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี
Tel. , E-mail
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Tel. , E-mail
บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้อำนวยการกอง
Tel. 3301 , E-mail somporn@mju.ac.th

งานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
Tel. , E-mail
บุคลากรงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Tel. 3302 , E-mail amporn_v@mju.ac.th
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel. , E-mail chaiwat_d@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Tel. 3301 , E-mail sawitree_n@mju.ac.th

งานบริการวิชาการและวิจัย

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
Tel. , E-mail

งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
Tel. , E-mail
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. , E-mail

งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
Tel. , E-mail