กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดตั้ง “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมขึ้นตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ตามพันธกิจของมหาวิทยาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน ลงวันที่     28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คือ งานอำนวยการ งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม งานดนตรีและนันทนาการงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย   

 

ปรัชญา

“ ศิลปวัฒนธรรมนำชีวิต มุ่งสัมฤทธิ์คุณค่าความเป็นไทย ”

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมการเกษตร  และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยทุนทางวัฒนธรรม

พันธกิจ

  1. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตความเป็นอัตลักษณ์แม่โจ้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน
  3. เป็นหน่วยงานส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษา บุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม
  4. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การบูรณาการกับพันธกิจอื่น