Name
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ
การประเมินค่าเป้าหมายของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561.pdf
จำนวน นศ.ต่างชาติและชาวต่างชาติ.pdf
ชาวต่างชาติเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ ปี 60.pdf
ร่างแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 12 (2560-2564).pdf