กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

กำหนดการเทศน์มหาชาติ วันศุกร์ที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ อาคารชูติวัตร

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม

                              ประธานฝ่ายฆราวาส (อธิการบดี) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนส่องธรรม

                              พิธีกรอาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์

                              กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร โดยพระครูสุธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง เจ้าคณะตำบลหนองหาร

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรมกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ โดย พระปลัดอาทิตย์ อิธิโชโต วัดกู่คำ

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูใบฎีกาบุณยกร ไกยะฝ่าย วัดศรีโสดา

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ โดย พระอธิการสุรชัย ครองสมบัติ วัดป่าดำ จังหวัดลำพูน

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก โดย พระครูวินัยธรมานพ วัดยางทอง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้ดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน โดย พระธนโชค ศรีบุญเรือง วัดกองลม

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน โดย พระใบฎีกาชัยนรินทร์ ต๊ะตา วัดดงฤาษี

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร โดย พระศุภณัฐ ใจพันธ์ วัดต้นส้านสามัคคี

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี โดย พระใบฎีกาชาญณรงค์ จันทสโร วัดทุ่งหมื่นน้อย

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักบรรพ โดย พระธนาวินทร์ รัตนวันโน  วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช โดย สามเณรรัตน์ติพงศ์ สมหนุน วัดศรีบุญเรือง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระปรัชญา โสภณปัญโญ วัดท้าวบุญเรือง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ โดยพระใบฎีกาสิริพงษ์ สุมงคลญาโณ วัดเทพประสิต

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

                              พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ฟังเทศน์

                              ดนตรีบรรเลงเพลงส่งพระ

                              เสร็จพิธี

ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2556 22:22:49     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3170

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

บริการฐานเรียนรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดฐานเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานตัดตุงไส้หมู ฐานประดิษฐ์ตุงใย ฐานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย ฐานประดิษฐ์สรวยดอกไม้ ฐานอาหารล้านนาข้าวจี่และไข่ป่าม ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture, Food, and Energy or SAFE2023 ในหัวข้อ "Lab to Blueprint: Bring Science Closer to the Community” ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานร่วมกับสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียแปซิฟิกเพื่อการเกษตร อาหารและพลังงานที่ยั่งยืน (SAFE Network) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มิถุนายน 2566     |      14
ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนชีวะ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนชีวะ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ เดิมเรือนชีวะเป็นอาคารเรียนโรงเรียนเทพศาสตร์เป็นอาคารไม้ทั้งหลังโดยปัจจุบันได้มีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ควรดีดอาคารให้สูงขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยใต้อาคารแต่ยังคงสภาพตัวอาคารเดิมไว้ให้นักศึกษาได้มาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป
30 พฤษภาคม 2566     |      14
วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ"คุณพ่อสงวน จันทร์ทะเล"
26 เมษายน 2566 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากร วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ"คุณพ่อสงวน จันทร์ทะเล" ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 25 ประธานประเพณีแม่โจ้รุ่น 25 บิดาของอาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัตปราสาท ตำบลศรีภูมิ อำภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และมีกำหนดณาปนกิจศพในวัน พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ณ สุสานหายยา ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
27 เมษายน 2566     |      45