กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

กำหนดการเทศน์มหาชาติ วันศุกร์ที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ อาคารชูติวัตร

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม

                              ประธานฝ่ายฆราวาส (อธิการบดี) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนส่องธรรม

                              พิธีกรอาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์

                              กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร โดยพระครูสุธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง เจ้าคณะตำบลหนองหาร

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรมกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ โดย พระปลัดอาทิตย์ อิธิโชโต วัดกู่คำ

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูใบฎีกาบุณยกร ไกยะฝ่าย วัดศรีโสดา

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ โดย พระอธิการสุรชัย ครองสมบัติ วัดป่าดำ จังหวัดลำพูน

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก โดย พระครูวินัยธรมานพ วัดยางทอง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้ดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน โดย พระธนโชค ศรีบุญเรือง วัดกองลม

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน โดย พระใบฎีกาชัยนรินทร์ ต๊ะตา วัดดงฤาษี

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร โดย พระศุภณัฐ ใจพันธ์ วัดต้นส้านสามัคคี

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี โดย พระใบฎีกาชาญณรงค์ จันทสโร วัดทุ่งหมื่นน้อย

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักบรรพ โดย พระธนาวินทร์ รัตนวันโน  วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช โดย สามเณรรัตน์ติพงศ์ สมหนุน วัดศรีบุญเรือง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระปรัชญา โสภณปัญโญ วัดท้าวบุญเรือง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ โดยพระใบฎีกาสิริพงษ์ สุมงคลญาโณ วัดเทพประสิต

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

                              พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ฟังเทศน์

                              ดนตรีบรรเลงเพลงส่งพระ

                              เสร็จพิธี

ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2556 22:22:49     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3546

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

ร่วมโครงการจัดพิธีการทางศาสนา (พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน)
1 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นเกียรติในโครงการจัดพิธีการทางศาสนา (พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 7 เชียงใหม่ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามธรรมเนียมที่สำนักพระราชวังปฏิบัติมาก่อนที่กระทรวงวัฒนธรรมจะรับมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานมาปฏิบัติ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะสืบทอดตามธรรมเนียมการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำนักพระราชวัง โดยกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเนื่องจากเป็นวันที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเต็มรูปแบบทั่วประเทศ
3 พฤษภาคม 2567     |      22