กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU

กำหนดการเทศน์มหาชาติ วันศุกร์ที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ อาคารชูติวัตร

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม

                              ประธานฝ่ายฆราวาส (อธิการบดี) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนส่องธรรม

                              พิธีกรอาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์

                              กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร โดยพระครูสุธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง เจ้าคณะตำบลหนองหาร

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรมกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ โดย พระปลัดอาทิตย์ อิธิโชโต วัดกู่คำ

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูใบฎีกาบุณยกร ไกยะฝ่าย วัดศรีโสดา

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ โดย พระอธิการสุรชัย ครองสมบัติ วัดป่าดำ จังหวัดลำพูน

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก โดย พระครูวินัยธรมานพ วัดยางทอง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้ดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน โดย พระธนโชค ศรีบุญเรือง วัดกองลม

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน โดย พระใบฎีกาชัยนรินทร์ ต๊ะตา วัดดงฤาษี

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร โดย พระศุภณัฐ ใจพันธ์ วัดต้นส้านสามัคคี

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี โดย พระใบฎีกาชาญณรงค์ จันทสโร วัดทุ่งหมื่นน้อย

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักบรรพ โดย พระธนาวินทร์ รัตนวันโน  วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช โดย สามเณรรัตน์ติพงศ์ สมหนุน วัดศรีบุญเรือง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระปรัชญา โสภณปัญโญ วัดท้าวบุญเรือง

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม

                              กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ โดยพระใบฎีกาสิริพงษ์ สุมงคลญาโณ วัดเทพประสิต

                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร

                              พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ฟังเทศน์

                              ดนตรีบรรเลงเพลงส่งพระ

                              เสร็จพิธี

ปรับปรุงข้อมูล : 6/12/2556 22:22:49     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3024

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

กิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย"
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของคณะ จัดกิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาภายในส่วนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย, บริเวณโดยรอบศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข), โรงจอดรถกองพัฒนานักศึกษา, สนามกีฬา, บริเวณรอบ ๆ หอพักนักศึกษา, ครัวอิ่มอุ่น, บริเวณเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี ทั้งนี้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำหัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมอำนวยความสะดวกและนำนักศึกษาพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ
29 กันยายน 2565     |      7
แสดงในพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำการแสดงชุด “เกษตรแม่โจ้แห่งภูมิปัญญา สืบสาน อนุรักษ์ ฮักษา : หวนดูทรัพสิ่งสินตน”แสดงในพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ร่วมกับศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ.โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และคณะทำงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.ที่ให้เกียรติการเข้าร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 กันยายน 2565     |      15