กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU

กำหนดการ

งานวัฒนธรรม ดนตรี วิถีชีวิต

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

เวลา ๑๗.๐๐ น.  ลงทะเบียนรับของที่ระลึก

                     บรรยากาศกาดหมั้ว ครัวฮอม

                     ชมผลงานการประกวดบายศรีใบตอง มาลัยข้อมือ การแกะสลักผลไม้

เวลา ๑๘.๐๐ น.  พิธีเปิดงาน

                     การแสดงต้อนรับ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                     ขบวนแห่เครื่องสูงนำเจ้านายฝ่ายเหนือและศิลปินแห่งชาติ ศิลปินล้านนาเข้าสู่บริเวณงาน

                     การกล่าวต้อนรับและรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

                     ประธานมอบของที่ระลึกขอบคุณศิลปินแห่งชาติ และศิลปินล้านนา

                     กล่าวเปิดงานโดย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธษนสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่

                     ประธานตีกลองกังสดาลเปิดพิธี ๓ ครั้ง

                     บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก

                     ชมการแสดงแทรกความรู้ โดยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินล้านนา

                      - ขับซอพื้นเมือง        โดยแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ

                      - ขับค่าวฮ่ำขับจ้อย    โดย พ่อครูบุญศรี รัตนัง

                      - กลองสะบัดชัย/ ฟ้อนดาบ  จากศูนย์สืบสานรอยล้านนาบ้านบุญศรี

                      - ฟังเพลงพื้นเมืองและโชว์ตลกจากทีมงานวิฑูรย์ ใจพรหม

เวลา ๒๒.๐๐ น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2778

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

กิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย"
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของคณะ จัดกิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาภายในส่วนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย, บริเวณโดยรอบศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข), โรงจอดรถกองพัฒนานักศึกษา, สนามกีฬา, บริเวณรอบ ๆ หอพักนักศึกษา, ครัวอิ่มอุ่น, บริเวณเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี ทั้งนี้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำหัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมอำนวยความสะดวกและนำนักศึกษาพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ
29 กันยายน 2565     |      7
แสดงในพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำการแสดงชุด “เกษตรแม่โจ้แห่งภูมิปัญญา สืบสาน อนุรักษ์ ฮักษา : หวนดูทรัพสิ่งสินตน”แสดงในพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ร่วมกับศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ.โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และคณะทำงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.ที่ให้เกียรติการเข้าร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 กันยายน 2565     |      15