กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 53 เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ อนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ, ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้,ศาลเจ้าพ่อโจ้,ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาคและพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย พร้อมด้วยผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และศิษย์เก่าให้การต้อนรับ โดยการเดินทางครั้งนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใหม่อีกด้วย
ทั้งนี้การมาเยี่ยมพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ที่ได้ให้การศึกษาในช่วงเรียนระดับปริญญาตรี เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2531-2533 เป็นศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แม่โจ้ รุ่น 53 และไปทำงานจนประสบความสำเร็จในอาชีพดังกล่าว นับเป็นแบบอย่างของศิษย์เก่าที่มีความรักในสถาบัน ความเป็นพี่น้องที่ผูกพันเป็นสายใยในความเป็นลูกแม่โจ้ด้วยกัน
ปรับปรุงข้อมูล : 26/10/2565 9:22:13     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1227

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ทีมโครงการวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์เรื่องราวรถกระทงแม่โจ้
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมโครงการวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยและหัวหน้างานอำนวยการในประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเทศกาลยี่เป็งและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมในเทศการยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานเทศกาลยี่เป็งในการจัดส่งรถกระทงเข้าแข่งขันในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ที่โดดเด่นที่สุดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง"การพัฒนาต่อยอดการจัดงานเทศกาลประจำเมืองสู่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่" เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการใช้งานเทศกาลประจำเมืองเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม โครงการวิจัยนี้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อศึกษาระบบนิเวศของเทศกาลประจำเมืองที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาต่อยอดงานเทศกาลประจำเมืองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต ณ ห้องอินทนิล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      16
ประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
31 มกราคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยได้เชิญผู้แทนจากคณะฯ สำนักฯ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ดูแลตัวชีวัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรค์ในด้านการดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในรอบถัดไป ในการนี้ผู้แทนจากงานสวัสดิการมหาวิทยาลัยได้หารือที่ประชุมในการเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 กุมภาพันธ์ 2566     |      20