กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

27 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ให้นักศึกษาได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู บูรพาจารย์ ผู้ประสิทประสาทวิชา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีพิธีระลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ โดยการวางพานดอกไม้ ธูป เทียน คารวะ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้ง/อาจารย์ใหญ่คนแรก และศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกคณะ/ทุกวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 3/8/2566 9:44:13     ที่มา : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 292

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมี รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม โดยเชิญ นายวัลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายนิคม พรหมมาเทพย์ ที่ปรึกษากองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมอำเภอสันทราย ได้มาให้ข้อแนะนำ เสนอแนะ และแนวทางการบูรณาการการทำกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกในด้านต่างๆให้แก่คณะกรรมการจากคณะฯ สำนักฯ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ดูแลตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาพร้อมทั้งหารือปัญหาและอุปสรรคและจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กันยายน 2566     |      3
โครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ"
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ" โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นานาชาติจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนักศึกษาไทยร่วมกิจกรรม พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยนางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฏ คำมูล ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและกิจรรมสันทนาการโดยน้องๆนักศึกษาทีมสันทนาการจากพัฒนาการท่องเที่ยว จากนั้นได้เดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ฐานเรียนรู้กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษาได้ทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ ฐานตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน ร่วมทำกิจกรรม Workshop การปั้นดินเผาโดยใช้ล้อหมุน การเพ้นท์สีกระถาง การเผารากุ จากนั้นภาคบ่ายนักศึกษาเข้าฐานเรียนรู้ชุมชน ท้องถิ่น วิถีชีวิต อัตลักษณ์ล้านนา และฐานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา ณ หอศิลปเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 กันยายน 2566     |      249
โครงการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จากนั้นบรรยายให้ความรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล และนายเทพพิทักษ์ บุญทา จากนั้นภาคบ่ายนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ณ สระน้ำภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยกับกิจกรรม พัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ โดยมีนายประเสริฐ ประสงค์ผล เป็นผู้ควบคุมและฝึกสอน ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
25 กันยายน 2566     |      247
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ประเสริฐ จั่นทับทิม
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ประเสริฐ จั่นทับทิม มารดาของนางสาวณัฐธิญากร จั่นทับทิม ภรรยาของนายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรเป็นเจ้าภาพพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพ ฟังธรรมเทศนาจำนวน 1 กัณฑ์จากท่านพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ศาลา 6 วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
13 กันยายน 2566     |      80