กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
ทีมโครงการวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์เรื่องราวรถกระทงแม่โจ้
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมโครงการวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยและหัวหน้างานอำนวยการในประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเทศกาลยี่เป็งและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมในเทศการยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานเทศกาลยี่เป็งในการจัดส่งรถกระทงเข้าแข่งขันในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ที่โดดเด่นที่สุดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง"การพัฒนาต่อยอดการจัดงานเทศกาลประจำเมืองสู่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่" เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการใช้งานเทศกาลประจำเมืองเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม โครงการวิจัยนี้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อศึกษาระบบนิเวศของเทศกาลประจำเมืองที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาต่อยอดงานเทศกาลประจำเมืองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต ณ ห้องอินทนิล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      16
ประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
31 มกราคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยได้เชิญผู้แทนจากคณะฯ สำนักฯ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ดูแลตัวชีวัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรค์ในด้านการดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในรอบถัดไป ในการนี้ผู้แทนจากงานสวัสดิการมหาวิทยาลัยได้หารือที่ประชุมในการเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 กุมภาพันธ์ 2566     |      20
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 31 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 31 นำโดย คุณเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 31 เทคนิค 7 ประสานงานรับบริจาคเงินจากเพื่อนแม่โจ้ รุ่น 31 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เป็นจำนวนเงิน 30,800 บาท (สามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ (คิดเป็นสิ่งของมูลค่า 18,800 บาท และมอบเงินสดที่เหลือ จำนวนเงิน 12,000 บาท) ณ ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 มกราคม 2566     |      21
รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์สนับสนุนโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้
10 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ และนักศึกษา เข้ารับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์พร้อมด้วยภิกษุสามเณร คุณแม่ธิดารัตน์ เอพพลี และศรัทธาประชาชนจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำบุญโครงการอาหารนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้พี่ช่วยน้องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 50 ปี 30 พรรษา พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์)
20 มกราคม 2566     |      18
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
5 มกราคม 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี พร้อมกันนี้ผู้อำนวยหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรและผู้ร่วมประชุมได้มอยกระเช้าแด่ รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
18 มกราคม 2566     |      264
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ดนตรีไทยในหมู่นิสิตนักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทยสืบไป เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกลวิธีการบรรเลงและการรับฟังดนตรี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะอย่างชำนาญ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีไทยให้แก่นิสิตนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในเครือข่ายอุดมศึกษา นำไปสู่การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน
18 มกราคม 2566     |      221
แสดงในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022”
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาแสดงในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022” : MIAT 2022 (Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022)ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม (Innovation Day) ผลงานวิจัยเด่นที่พร้อมต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ชมนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ต่างๆ 17 ฐาน เช่น ฐานเรียนรู้ กัญชงอุตสาหกรรม ฐานเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นิทรรศการและสาธิต เทคโนโลยีโดรน / รถตัดหญ้าอัจฉริยะ / รถยนต์ไฟฟ้า-EV ฯลฯ นอกจากนี้ มีกิจกรรม ชม ชิม ช้อป พันธุ์ไม้ พืชผลทางการเกษตร อาหารปลอดภัยของ กาดแม่โจ้ 2477 และ Food Truck สำหรับกิจกรรมภาคค่ำมีการแสดงดนตรีในสวน หนังกลางแปลง และแสดงสยามยุทธ
14 ธันวาคม 2565     |      207
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกระทงใหญ่ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี2565
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี2565 ภายใต้แนวคิด "เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ความสุขแห่งสายน้ำปิงนครามหานที" โอกาสนี้ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทาน ณ ปะรำพิธี หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำรถกระทงใหญ่ ในแนวคิด “มิ่งระมิงค์พิงค์บุรีสรีเชียงใหม่เสน่ห์สายน้ำอุดมความงามถิ่นวัฒนธรรม” เพราะ “น้ำ” ถือเป็นต้นกำเนิดแหล่งอารยธรรม เป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตทุกชาติพันธุ์ จนเกิดแหล่งอารยธรรมต่างๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะอุษาคเนย์ที่มีจารีต พิธีกรรมและการละเล่นเกี่ยวกับน้ำมากมาย เชียงใหม่เมืองเก่าแก่ก่อตั้งมาร่วม 700 ปี มีน้ำแม่ระมิงค์หรือน้ำปิงเป็นแม่น้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงใหม่มายาวนาน ก่อให้เกิดจารีตประเพณี เช่น ประเพณีลอยกระทง การขอขมาแม่น้ำ การบวชกลางน้ำ เป็นต้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงจัดขบวนรถกระทงโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ใช้โทนสีที่โดดเด่นเพื่อสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนาผ่านเสื้อผ้าอาภรณ์ ท่วงทำนอง การฟ้อนรำ เครื่องสักการะ - สีน้ำเงินคราม สื่อถึงสายน้ำปิง (ระมิงค์) ที่หล่อเลี้ยงผู้คนในลุ่มน้ำปิงเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน สร้างสรรค์ผ่านขบวนศิลปวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องสักการะ การละเล่น - สีเขียว สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร ที่น้ำมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างยิ่ง อีกนัยหนึ่งนั้น เป็นสีที่สื่อถึงความชุ่มเย็นและเป็นหนึ่งในสีประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย - สีทอง สื่อถึงความมั่งคั่ง มีอารยธรรมและความรุ่งเรืองแห่งวัฒนธรรมในเชียงใหม่ลุ่มน้ำแม่ระมิงค์ ในส่วนของการออกแบบตัวรถกระทงจะสอดคล้องกับประเพณีคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา เลือกใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงความเคารพต่อสายน้ำอันเป็นมงคลของเมืองเชียงใหม่ และระลึกถึงภารกิจที่ได้น้อมรับมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการที่จะดูแลนิเวศป่าต้นน้ำและแหล่งการเกษตรในพื้นที่ใกล้กับเมืองเชียงใหม่ให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์สืบไป โดยคติที่ได้นำมาสื่อในการประดับรถกระทงประกอบด้วย ส่วนกลางรถกระทงจำลอง “พระเกศแก้วจุฬามณี” เชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระจุฬาและพระโมลีของเจ้าชายสิทธัตถะ ครั้งเมื่อทรงเสด็จออกผนวชทรงตัดพระจุฬา พร้อมพระโมลีแล้วขว้างไปในอากาศ ขณะนั้นท้าวสักกะเทวราชนำผอบแก้วมารองรับเอาไปประดิษฐานในพระเจดีย์ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ความเชื่อนี้ได้ทำให้มีการสร้างพระเจดีย์ที่วัดเกตอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง อันเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของเชียงใหม่มาตั้งแต่อดีต และเป็นย่านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ริมแนวแม่น้ำปิงในปัจจุบัน สัญลักษณ์นี้เชิงปรัชญา ยังหมายถึง ระลึกบูชาพระรัตนตรัยและดวงปัญญาอันบริสุทธิ์ที่ปกปักรักษาเมืองเชียงใหม่ ชั้นถัดลงมามีช้างเผือกสองคู่รวมสี่เชือก สื่อถึงพุทธบริษัททั้งสี่ภายในเมืองเชียงใหม่ที่ตั้งตนวางตัวอยู่ในศีลธรรม ต่างมุ่งหวังที่จะฝึกตนให้เป็นผู้ปฏิบัติดี เหมือนดั่งพญาช้างเผือกผู้มีกำลังพร้อมพาเมืองเชียงใหม่ให้วัฒนาผ่องใส โดยคู่แรกอยู่ด้านหน้ารถกระทงชูพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการจัดการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเมือง และคู่ที่สองอยู่ด้านหลังรถกระทงชูพระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น และในส่วนกลางรถกระทงด้านใต้พระเจดีย์ ได้วางสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในซุ้มหางนาคที่วางรูปทรงอย่างหม้อปูรณฆฏะหรือหม้อแห่งความอุดมสมบูรณ์และร่มเย็น สื่อถึงความความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความอุดมสมบูรณ์และร่มเย็นของเมืองเชียงใหม่ ชั้นล่างสุดรองรับเอาไว้ด้วยพญานาคทั้งสี่ทิศ สื่อถึงนาคในตระกูลฉัพพยาปุตตะผู้ถือสัจจะในการดูแลรักษาพระพุทธศาสนา ตามตำนานยังถือว่าเป็นกลุ่มตระกูลนาคที่เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีความประพฤติหรือความตั้งใจจริงในการทำสิ่งที่ดีให้ประสบความสำเร็จ และการสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำและสิ่งแวดล้อม ที่ได้จากการที่ชาวเมืองเชียงใหม่หรือช้างเผือกทั้งสี่ได้รักษาดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีกำลังที่ส่งมอบสิ่งดีๆสืบต่อไป รถกระทงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกแบบและใช้แนวความคิด โทนสี เรื่องราว ให้สอดคล้อง สวยงามสื่อถึงอัตลักษณ์และความเจริญรุ่งเรืองของ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งให้อยู่คู่เชียงใหม่และประเทศไทยสืบไป เหนือสิ่งอื่นใด ผลงานการจัดทำรถกระทงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกิดจากพลังแห่งความสามัคคีของชาวแม่โจ้ เป็นการทำงานร่วมแรงร่วมใจ ของนักศึกษาทุกสาขา ทุกชั้นปี ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ใช้เวลาในการประดิษฐ์แต่ละครั้งประมาณ 3-4 เดือน โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาการประดิษฐ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดูแล อำนวยความสะดวก มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรศิษย์เก่าคอยให้การสนับสนุน เพื่อช่วยกันสานต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยสืบไป ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี นับจากพ.ศ. 2512-2565 แม่โจ้ได้จัดทำรถกระทงเข้าร่วมงานเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามมาจวบจนปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า "แม่โจ้" เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดและสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประทับใจต่อคณะกรรมการและผู้ชมจนได้รับรางวัลต่อเนื่องเรื่อยมา
22 พฤศจิกายน 2565     |      374
พิธีบวงสรวงรถกระทงใหญ่และพิธีเคลื่อนรถกระทง
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทำพิธีบวงสรวงรถกระทงใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล โอกาสนี้ ผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดทำกระทงใหญ่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงาน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณด้านข้างอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี จากนั้นในเวลา 09.09 น. ได้ทำพิธีเคลื่อนรถกระทงเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย สำหรับกระทงใหญ่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดส่งเข้าร่วมประกวดในธีม “มิ่งระมิงค์พิงค์บุรีสรีเชียงใหม่เสน่ห์สายน้ำอุดมความงามถิ่นวัฒนธรรม” อยู่ในลำดับขบวนที่ 11 โดยจะมีจุดพักเตรียมความพร้อมตกแต่งตัวรถ ณ บริเวณตลาดเจเจมาร์เก็ต ก่อนจะเข้าร่วมขบวนประจำจุดตั้งขบวนอย่างเต็มรูปแบบ ณ บริเวณตรงข้ามร้านหนังสือดวงกมล และจะเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางผ่านประตูท่าแพไปยังปะรำพิธีหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ตามลำดับ
16 พฤศจิกายน 2565     |      239
กิจกรรม "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรม "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย" ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานมีกิจกรรมวางพวงมาลาจากชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้และกลุ่มรวมพลคนฮักอาจ๋านบุญศรี หน้ารูปปั้นเหมือนศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้ายเพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก คนต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จากนั้นได้พาศิษย์เก่าแม่โจ้ขึ้นรถไฟฟ้าพาไปเยี่ยมน้องๆจิตอาสาที่มาปฏิบัติงานรถกระทง ณ โรงรถกระทง อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี จากนั้นได้พาเยี่ยมชมฝายมีชีวิตและครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ จากนั้นได้มีพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ"โลกเปลี่ยน ครัวเฮาปรับรุกรับเพื่อความยั่งยืน" กล่าวต้อนรับโดย รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการรองอธิการบดี และดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาชีวิตจิตใจมอบให้แม่โจ้ ประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จากศิษ์เก่าแม่โจ้ โดย พลตรีชัช เด่นดวง ประธาน MJU Touring Bike จากนั้นมีกิจกรรม"จุดเทียนรำลึกถึงผู้มีคุณูประการ" นางสมพร แรกชำนาญ อดีผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ นายสุนันท์ ถีราวุฒิ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 45
4 พฤศจิกายน 2565     |      255
จุลกฐิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงหอเสื้อวัดเป็นการส่วนพระองค์ ในโอกาสนี้ ทรงโปรดประทานเหรียญมงคลหอเสื้อวัดที่ระลึกแก่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 4 ท่าน พร้อมกันนี้อธิการบดีได้เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ล้านนาพัสตราภรณ์ ภูมิปัญญาอันวิจิตรแห่งกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดแสดงเครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาอันสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและศิลปะความคิดสร้างสรรค์อันงดงามและโดดเด่นผ่านิทรรศการมีชีวิตที่ให้ความรู้ด้านต่างๆของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์โดยเจ้าของวัฒนธรรม ในนิทรรศการยังนำเสนอนวัตกรรมการสร้างสรรค์ลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ"ลายอินทนิลโขงนาค" ในงานถวายผ้าจุลกฐิน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
4 พฤศจิกายน 2565     |      314
ประชุมเตรียมความพร้อมในการบรรเลงวงมหาดุริยางค์ในนามสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทน รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมผู้ประสานงานสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการบรรเลงวงมหาดุริยางค์ในนามสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคเหนือ ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 "สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุม ณ ห้องประชุมสิขรินทร์ ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 ตุลาคม 2565     |      333
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
17 ตุลาคม 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จมา ทรงประกอบพระกรณียกิจงานพิธีบวงสรวงเสื้อวัด ทอผ้า และถวายจุลกฐิน วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ต.แม่แตง อ. แม่แตง จ. ชม ในวันที่ 27-29 ตุลาคม 65 โดยมีโดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประทานที่ประชุม โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบหมายให้จัดแสดงนิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมทรงคุณค่าล้านนา นิทรรศการมีชีวิตเสื้อผ้าการแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านาและการแสดงศิลปวัฒนธรรม
18 ตุลาคม 2565     |      63
โครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการทำความดีเพื่อสังคม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีเป็นประธานในพิธี กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นเป็นพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 ตุลาคม 2565     |      225
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 53 เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 53 เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ อนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ, ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้,ศาลเจ้าพ่อโจ้,ประติมากรรมพระพิรุณทรงนาคและพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย พร้อมด้วยผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และศิษย์เก่าให้การต้อนรับ โดยการเดินทางครั้งนี้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ใหม่อีกด้วยทั้งนี้การมาเยี่ยมพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ที่ได้ให้การศึกษาในช่วงเรียนระดับปริญญาตรี เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2531-2533 เป็นศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ แม่โจ้ รุ่น 53 และไปทำงานจนประสบความสำเร็จในอาชีพดังกล่าว นับเป็นแบบอย่างของศิษย์เก่าที่มีความรักในสถาบัน ความเป็นพี่น้องที่ผูกพันเป็นสายใยในความเป็นลูกแม่โจ้ด้วยกัน
26 ตุลาคม 2565     |      1227