กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน(วัดพระนอนขอนตาล)
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี
ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้างานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร

รักษาการในตำแห่งหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานเกษตร

หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร