กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU

เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน(วัดพระนอนขอนตาล)
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้างานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รักษาการในตำแห่งหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย

หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร