กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
001.ขั้นตอนการขอใช้บริการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
002.องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการเกษตร
003.วิวัฒนาการการศึกษาเกษตรประเทศไทย
004.การประกันคุณภาพการศึกษา
005.แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
006.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
007.คำสั่งมอบหมายงาน
008.ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
009.ผลงานบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
010.ข้อมูลเวทีการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม
011.SAR กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
013 รางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรม
014 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่หน่วยงานภายนอก
Web_images
การก่อตั้งวัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)
การเงิน-พัสดุ
โครงการ "ครัวอิ่มอุ่นแม่โจ้ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"
จดหมายข่าวกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จดหมายข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
บริการฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา
แบบประเมิน
ประกาศจัดเก็บค่าบริการและหารายได้
แผนจัดรายการวิทยุ รายการ ผญ๋าชุมชน FM 95.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2561
ระเบียบมหาวิทยาลัย
เอกสารแนบแบนเนอร์หน้าweb
เอกสารประกอบการรายงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เอกสารประกอบการรายงานแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559
เอกสารประกอบรายงานแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมา 2560
เอกสารเผยแพร่โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมสู่สังคมเพื่อการเรียนรู้

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873300-1 FAX :  053-873300