ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU
1.ขั้นตอนการขอใช้บริการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3.วิวัฒนาการการศึกษาเกษตรประเทศไทย
4.การประกันคุณภาพการศึกษา
5.แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
7.คำสั่งมอบหมายงาน
8.ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
9.ผลงานบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
SAR กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Web_images
การก่อตั้งวัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)
การเงิน-พัสดุ
โครงการ "ครัวอิ่มอุ่นแม่โจ้ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"
จดหมายข่าวกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จดหมายข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
บริการฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา
แบบประเมิน
แผนจัดรายการวิทยุ รายการ ผญ๋าชุมชน FM 95.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แผนพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการรายงานความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เอกสารประกอบการรายงานแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559
เอกสารประกอบรายงานแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมา 2560

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-873300-1 FAX :  053-873300