กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU
โครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีคณะสถาปัตย์ฯ และอาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล ประธานหลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าประกวดวาดภาพบนกำแพง โครงการแต้มสีเติมฝันต่อต้านทุจริต The Arts Landmark in Thailand ประจำปี 2564 จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และมูลนิธิการต่อต้านทุจริต ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในวันที่15-18 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย มูลนิธิต่อต้านการทุจริจ นำโดย พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริตและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ นางศิริรัตน์ วสุวัต ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ นายสมประสงค์ โขมพัตร นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ศ.ดร.พิชัย สดภิบาล นายวิรุฬ รัตนปริคณน์ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ภาคเหนือ จ.เชียงราย (The Arts Landmark in Thailand) พร้อมรับชมการแสดงกลองสะบัดชัยและฟ้อนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน ได้ร่วมกันประทับมือที่ต้นช่อสะอาดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมือที่สะอาด มีความซื่อสัตย์ สุจริต บริเวณรั้วโรงเรียนอนุบาลเชียงราย ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิสันต์ สกุล จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับทั้งนี้ จากการประกวดภาพวาดรางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท1. นายชานนท์ แซ่มั่ว2. นายณัชพล วรรราช3. นายณัฎฐนันท์ นันทะระ4. นายปรมินทร์ เกียรติชำ5. นายอานนท์ เตชนันท์รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท1. นางสาวประณัยยา จันแรง2. นางสาวปิยะฉัตร พรมชาติ3. นางสาวมาริษสา ระลึก4. นางสาวรัตนพร อ่อนตะวงศ์5. นางสาวสโรชา เกตุวัตร์รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท1. นายโชคทวี ปาลี2. นางสาวสุรางรัตน์ สุยะใจ3. นางสาวเพชรน้ำผึ้ง ด่านปานโดยภาพดังกล่าวได้วาดขึ้นที่กำแพงของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
20 มกราคม 2565     |      1
ถ่ายทำกิจกรรมหัตถกรรม หัตถศิลป์ ถิ่นล้านนา รูปแบบออนไลน์
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการหัตถกรรม หัตถศิลป์ ถิ่นล้านนา ในรูปแบบวิดีโอเพื่อออนไลน์ในช่วงวันงานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564 ระว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง "ลาบปลา" โดยวิทยากร อาจารย์สุระพง เตชะ และแขกรับเชิญพิเศษ Dr.Wolfram Spreer และ Dr.Prakash Murgeppa Bhuyar กิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำอาหารพื้นเมือง “คั่วแคไก่กระดูกดำ” "แกงฮังเล" โดยวิทยากร นางสาวพิมชญา โกสัย  กิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำอาหาร "ไก่ย่างกัญชา" โดยวิทยากร นายพลากร วงค์เมือง กิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำหัตถกรรม"สานใบมะพร้าว”โดยวิทยากร นางโสภิณ อุ่นเมือง กิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำหัตถกรรม“ก๋วยตี๋นจ๊าง” โดยวิทยากร นายมูล อุทร และกิจกรรมฐานเรียนรู้สาธิตการทำหัตถกรรม“พับใบตอง” โดยวิทยากร นายอดิศักดิ์ หมื่นเกี๋ยง ถ่ายทำ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 ธันวาคม 2564     |      199
ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างห้องน้ำในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการก่อสร้างห้องน้ำในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยโดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธาน การจัดสร้างห้องน้ำได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศิษย์เก่าร่วมระดมทุนเพื่อจัดสร้างห้องน้ำในพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยซึ่งที่ผ่านมาได้มีการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมากและเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ห้องน้ำให้สะดวกและรองรับกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ต่อไป
20 มกราคม 2565     |      131
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 19.09 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายบังคม จุดเทียน และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 ธันวาคม 2564     |      160
นักศึกษาแสดงในพิธีเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้นำนักศึกษาแสดงในพิธีเปิดโรงเรือนปลูกกัญชาอัจฉริยะ Smart Farming ระบบ OTP ในโครงการผลิตพืชกัญชาสายพันธุ์ไทยในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด
26 พฤศจิกายน 2564     |      163
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการบริหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการนี้หัวงานพร้อมด้วยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนางกัณณิกา ข้ามสี่ ในวาระได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 พฤศจิกายน 2564     |      117
กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมพิธีทอดกฐินถวาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ซึ่งมียอดเงินทำบุญ จำนวน 365,929.62 บาท ทั้งนี้ การจัดพิธีทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ ได้ดลบันดาลให้ ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ
9 พฤศจิกายน 2564     |      260
พิธีบวงสรวงเจ้าแม่โจ้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่”
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่โจ้ ณ ศาลเจ้าแม่โจ้ ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่”โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่” เกิดจากความตั้งใจของศิษย์เก่าแม่โจ้ที่อยากพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลเจ้าแม่แม่โจ้ให้สวยงามอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชหลากชนิด ตามระบบการจัดสวนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการปรับปรุงในส่วนงานวางผัง ปรับระดับ งานสระน้ำ งานลานพื้นทางเข้าหลัก งานระบบน้ำพ่นหมอก งานระบบไฟฟ้า งานน้ำตก ลำธาร และงานปลูกต้นไม้เสริมเพิ่มเติม ซึ่งแสดงถึงพลังสามัคคีของลูกแม่โจ้ที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงสถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกแม่โจ้ทุกคน
29 ตุลาคม 2564     |      119
ทั้งหมด 67 หน้า