กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
โครงการสืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน และมีรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) รองคณบดี จากคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว สำหรับโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ : สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566 “ สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ” กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนป่าบุญศรีเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการ ด้านสังคม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกำหนด และเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมวันสองนี้ มีการมอบรางวัลการประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ และประดิษฐ์สร้างสรรค์ การแสดงซอพื้นเมืองล้านนา โดยศูนย์การเรียนรู้ซอพื้นบ้านล้านนาครูมะลิวัลย์ การประกวดเทพียี่เป็งแม่โจ้ ประจำปี 2566 และการมอบรางวัลผู้เข้าร่วมงานแต่งกายโดดเด่นชุดพื้นเมืองล้านนา ประเภทแม่ญิ๋งล้านนา แม่ญิ๋งจำแลงล้านนา และป้อจายล้านนา รวมทั้งตลอดงานร่วมสนุกกับซุ้มการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมฐานเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เปิดประสบการณ์ใหม่กับชนสถาฯ พาดูผี : ชมหนังกลางแปลงบรรยากาศย้อนยุค อิ่มอร่อยกับอาหารกาดมั่วคัวฮอม
29 พฤศจิกายน 2566     |      12
โครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่ 2566
21 พฤศจิกายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการสืบฮีตสานฮอยป๋าเวณีเดือนยี่ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีกิจกรรมฐานเรียนรู้หัตถกรรมล้านนา กาดมั่วครัวฮอม จากสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ การฉายหนังกลางแปลง การแสดงดนตรีพื้นเมือง จากนักศึกษาชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การแสดงพิธีเปิดชุด "ฟ้อนเล็บมรดกล้านนา" จากกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 90 คน 12 ชุมชน การแสดง จากนักศึกษาชมรมชาวไทยภูเขา การแสดงวงโปงลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการแสดงดนตรีวงแม่โจ้แบนด์ จัดขึ้น ณ อาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 พฤศจิกายน 2566     |      17
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.23 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ โรงครัว ค่าน้ำ ค่าไฟ และบำรุงวัด โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และรับประทานของที่ระลึกจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการบูรณปฏิสังขรณ์วิหารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปกรรมท้องถิ่นแบบล้านนา โดยเมื่อครั้งที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพความทรุดโทรมของวัดและฝาผนังวิหาร จึงมีพระดำริที่จะบูรณะให้ดีขึ้น ด้วยการตั้งพระทัยว่า ขอนำความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติพระกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้รุ่งเรือง โดยทรงดำเนินงานวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง “ พระมหาชนก ” และทรงสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เป็นพระประธานในวิหารนอกจากนี้ภายในวัดยังมีบ่อน้ำทิพย์ ที่พระครูวรเวทย์วิสิฐ (หลวงปู่ครูบาธรรมชัย ธมมฺชโย) เดินธุดงค์มาพบและดำเนินการก่อตั้งวัดเมื่อปี 2551 โดยชาวบ้านเชื่อว่าบ่อน้ำทิพย์นี้เป็นที่อยู่ของอุชุนาคราช และเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำซับในดินไหลออกมาไม่ขาดเป็นที่พักดื่มน้ำของคนสัญจรไปมาชาวบ้านไม่สบายเจ็บป่วยได้มาอธิษฐานและดื่มน้ำจากบ่อน้ำทิพย์แล้วมีอาการดีขึ้นหรือหายจากโรคภัย อีกทั้งยังได้พัฒนาสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร
15 พฤศจิกายน 2566     |      38
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้ "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้"
ดร.องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดครัว มูลค่า 10,000 บาท ให้กับโครงการ"ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้" โดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการ"ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้" ซึ่งเป็นโครงการประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการสานสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
2 พฤศจิกายน 2566     |      30
พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานร่วมประกวดคลิป VDO สร้างสรรค์สื่อศิลปวัฒนธรรม
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานร่วมประกวดคลิป VDO สร้างสรรค์สื่อศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ชั้นที่ 1 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธีมอบรางวัลและมีนางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ดังนี้การประกวดคลิป VDO หัวข้อ “วิถีชีวิต ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น”รางวัลชนะเลิศ ทีม ซมปก ม. “ลุงติ๊บช่างตีเหล็กสู้ชีวิต”1. นางสาววชิรญาณ์ กัณฑ์ไตรบัญชร2. นายศรัทธา บุญชัยศรี3. นายศิวกร กุลธิ4. นางสาวสถิตาพร จันทร์งาม5. นายสหรัฐ ทัศนาลัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม One night miracles “หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง”1. นางสาวภูษนิศา ศศินโชติพัส2. นายปรมินทร์ ทุกอย่าง3. นางสาวรัชนก อาริยะ4. นายภานุพงศ์ มณีโชติ5. นางสาวพิมพ์ลภัส สมหนองอ้อ6. นายกรภัทร อินยศ7. นายสุริยกานต์ ณ ป้อมเพชร8. นางสาวเมธินี สุขเกษมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 2 รางวัล)ทีมชเวดากอง “จากขี้ช้างสู่การเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น”1. นายก้องภพ แจ่มศรี2. นายณัฐนันท์ เมฆสองสี3. นายรัชชานนท์ ส่งสม4. นายรัชภูมิ ฮายาชิ5. นายรุจนโรจน์ อาวาส6. นางสาวศกุนิชญ์ ขัติยา7. นางสาวศิริวรรณ เครือกลัดทีม 5 สหายมะเขือเปราะ “ป่าบงชุมชนจักสาน”1. นางสาวพิมพาภรณ์ ภูคำ2. นายดนัสวิน ชูจรินทร์3. นางสาวรุ่งรวิน สร้อยคำ4. นายสหภพ กันทะอุโมงค์5. นางสาวนิชาภา วงศ์ใหญ่การประกวดคลิป VDO หัวข้อ “อนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”รางวัลชนะเลิศ ทีมพี่กะเทยโปรดักส์ชั่น “โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา”1. นายกฏจีรภัทร ยาสุวรรณ2. นายกฤตนัย ทองหยิบ3. นางสาวชนากานต์ เสือลอย4. นายโชคชัย ลุงสาม5. นางสาวณภัสสรณ์ อิ่นเเก้ว6. นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม โปรดักชั่นคืออะไร “ลมหายใจกลองสะบัดชัย”1. นางสาวจันจิรา บุญโกศล2. นายชวกร คักกันหา3. นายฐานพัฒน์ พรมเอื้อย4. นางสาวณฐภัค มานารัตน์5. นายณัฐพล ไชยลังกา6. นายณัฐวรรต อาภา7. นายทินวุฒิ ใจลึกรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Thelastone “พ่อครูอินตากับการสืบตำนานขับขานปี่ - ซอ”1. นางสาวจุฑามณี สุทธิบุตร2. นายสิรภพ สาระไชย3. นางสาวรุจิรา พรมจาด4. นางสาวสุภัคชา ทุมมาโต5. นายสุธินันท์ วงค์สุ6. นางสาวอภิชญา ศรีปัญโญ7. นายอภิสิทธิ์ ทองสมบัติ8. นายอัครพนธ์ แสงเหล็กการประกวดคลิป VDO หัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม”รางวัลชนะเลิศ ทีมลูกแม่ตุ๊ก “สลากย้อมแห่งเมืองหละปูนประเพณีหนึ่งเดียวในโลก”1. นายจิราวัฒน์ โพธิ์นา2. นางสาววราภรณ์ เวชรัตน์3. นางสาววิชญดา อินทะวัง4. นายอิทธิพล รอดบุตร5. นายเอกลักษณ์ กันทะวงค์6. นายญาณวิทย์ นิมสนธิรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมอามาตะคันฟิลม์ “พิธีกรรมพุทธาภิเษกล้านนา”1. นายจักรพันธ์ เนินลาด2. นายโชติบัณฑ์ ดีมานพ3. นายธนบดี สมโลก4. นายธวัชชัย ใจปวง5. นายนพรัตน์ วงศ์เสนา6. นายปรเมศ ชิณวงค์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมแมวเป้ากรุ๊ป “สักยันต์ล้านนา”1. นางสาวอรทัย กันทะสอน2. นางสาวกมลพรรณ โตเจริญ3. นางสาวอิสรีย์ มาตย์บัญดิษฐ์4. นายสิรวิชญ์ อาทิตย์5. นายจิตบูรพา คำมา
26 ตุลาคม 2566     |      27
ทั้งหมด 78 หน้า