กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
ทีมโครงการวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์เรื่องราวรถกระทงแม่โจ้
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมโครงการวิจัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยหัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทยและหัวหน้างานอำนวยการในประเด็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในเทศกาลยี่เป็งและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมในเทศการยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานเทศกาลยี่เป็งในการจัดส่งรถกระทงเข้าแข่งขันในเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ที่โดดเด่นที่สุดภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง"การพัฒนาต่อยอดการจัดงานเทศกาลประจำเมืองสู่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงใหม่" เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการใช้งานเทศกาลประจำเมืองเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม โครงการวิจัยนี้จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อศึกษาระบบนิเวศของเทศกาลประจำเมืองที่มีศักยภาพในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาต่อยอดงานเทศกาลประจำเมืองเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต ณ ห้องอินทนิล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 กุมภาพันธ์ 2566     |      16
ประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
31 มกราคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยได้เชิญผู้แทนจากคณะฯ สำนักฯ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ดูแลตัวชีวัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรค์ในด้านการดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในรอบถัดไป ในการนี้ผู้แทนจากงานสวัสดิการมหาวิทยาลัยได้หารือที่ประชุมในการเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 กุมภาพันธ์ 2566     |      20
ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 31 มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 31 นำโดย คุณเรืองเดช สุขสมบูรณ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 31 เทคนิค 7 ประสานงานรับบริจาคเงินจากเพื่อนแม่โจ้ รุ่น 31 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย เป็นจำนวนเงิน 30,800 บาท (สามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ (คิดเป็นสิ่งของมูลค่า 18,800 บาท และมอบเงินสดที่เหลือ จำนวนเงิน 12,000 บาท) ณ ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 มกราคม 2566     |      21
รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์สนับสนุนโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้
10 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ และนักศึกษา เข้ารับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์พร้อมด้วยภิกษุสามเณร คุณแม่ธิดารัตน์ เอพพลี และศรัทธาประชาชนจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำบุญโครงการอาหารนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้พี่ช่วยน้องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 50 ปี 30 พรรษา พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์)
20 มกราคม 2566     |      18
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
5 มกราคม 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี พร้อมกันนี้ผู้อำนวยหารกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรและผู้ร่วมประชุมได้มอยกระเช้าแด่ รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
18 มกราคม 2566     |      264
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ระหว่างวันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ดนตรีไทยในหมู่นิสิตนักศึกษาและประชาชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในฐานะที่เป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติให้คงอยู่เคียงคู่สังคมไทยสืบไป เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกลวิธีการบรรเลงและการรับฟังดนตรี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะอย่างชำนาญ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีไทยให้แก่นิสิตนักศึกษา อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในเครือข่ายอุดมศึกษา นำไปสู่การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสถาบัน
18 มกราคม 2566     |      221
แสดงในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022”
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาแสดงในพิธีเปิดงาน “นวัตกรรม เกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม 2022” : MIAT 2022 (Maejo Innovation of Agricultural Technology Fair and Open Farm 2022)ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในงานมีการสัมมนาวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม (Innovation Day) ผลงานวิจัยเด่นที่พร้อมต่อยอดออกสู่เชิงพาณิชย์ ชมนิทรรศการ ฐานเรียนรู้ต่างๆ 17 ฐาน เช่น ฐานเรียนรู้ กัญชงอุตสาหกรรม ฐานเรียนรู้การผลิตลำไยนอกฤดู ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ นิทรรศการและสาธิต เทคโนโลยีโดรน / รถตัดหญ้าอัจฉริยะ / รถยนต์ไฟฟ้า-EV ฯลฯ นอกจากนี้ มีกิจกรรม ชม ชิม ช้อป พันธุ์ไม้ พืชผลทางการเกษตร อาหารปลอดภัยของ กาดแม่โจ้ 2477 และ Food Truck สำหรับกิจกรรมภาคค่ำมีการแสดงดนตรีในสวน หนังกลางแปลง และแสดงสยามยุทธ
14 ธันวาคม 2565     |      207
ทั้งหมด 73 หน้า