กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Art and Cultural Center of MJU
กิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย"
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของคณะ จัดกิจกรรม "สัตวศาสตร์จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย" ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาภายในส่วนสุขภาพบุญศรี วังซ้าย, บริเวณโดยรอบศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข), โรงจอดรถกองพัฒนานักศึกษา, สนามกีฬา, บริเวณรอบ ๆ หอพักนักศึกษา, ครัวอิ่มอุ่น, บริเวณเรือนธรรมแม่โจ้ 60 ปี ทั้งนี้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำหัวหน้างาน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมอำนวยความสะดวกและนำนักศึกษาพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ
29 กันยายน 2565     |      7
แสดงในพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้นำการแสดงชุด “เกษตรแม่โจ้แห่งภูมิปัญญา สืบสาน อนุรักษ์ ฮักษา : หวนดูทรัพสิ่งสินตน”แสดงในพิธีการรับธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ร่วมกับศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ.โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และคณะทำงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ.ที่ให้เกียรติการเข้าร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 กันยายน 2565     |      15
พิธีไหว้ครูศิลปะทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการไหว้ครูศิลปะทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้นักศึกษาและผู้สนใจที่มีความสามารถในการแสดงได้มาแสดงออกถึงการเคารพบูชาผู้ให้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางด้านการแสดงที่ได้ล่วงลับไปและยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และยังทำให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และพบปะครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนวิชา ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้
19 กันยายน 2565     |      117
ผศ.ฐาปกรณ์ เรือระยา มอบหนังสือ"ปูรณฆฏะ หม้อดอกในวัฒนธรรมล้านนา"
13 กันยายน 2565 ผศ.ฐาปกรณ์ เรือระยา ได้จัดทำหนังสือ"ปูรณฆฏะ หม้อดอกในวัฒนธรรมล้านนา" โดยได้ศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ประดับลายหม้อปูรณฆฏะในศิลปกรรมล้านนา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้นำข้อมูลจากการศึกษามาจัดทำหนังสือเพื่อเป็นการบริการวิชาการ โดยได้มอบหนังสือจำนวน 10 เล่มให้แก่กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
19 กันยายน 2565     |      21
งานแถลงข่าวงานฮาโลวีนล้านนา งานปล่อยผีประเพณี 12 เป็ง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานแถลงข่าวงานฮาโลวีนล้านนา งานปล่อยผีประเพณี 12 เป็งโดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ประธานการแถลงข่าว โดยงานจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน รวม 9 วัน ณ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (วัดแม่แก้ดน้อย) ตามโครงการส่งเสริมและสืบสานกิจกรรมทางวัฒนธรรมเดือนสิบสองเป็งล้านนา ประจำปี 2565 (อบจ.) การจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและจัดตั้งลานวัฒนธรรม ข่วงสานสืบวัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม คนดีศรีล้านนา โดยมีพระครูวิสารจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย) นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ นายศรัณย์ ใจคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายไชยยันต์ วิริยา นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ในฐานะประธานชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อ.สันทราย และนางกรรณิการ์ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมมากมายอาทิ กิจกรรมการเปิดป้าย วัด ประชารัฐ สร้างสุข การทำพิธีสืบชะตาหลวงและยกยอดฉัตร การประกวดและการแข่งขันของชุมชนมากกว่า 20 ชุมชน การประกวดการแต่งกายพื้นเมือง การประกวดขบวนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น , ขบวนนรกภูมิ , ขบวนสวรรค์ภูมิ และขบวนดินแดนพุทธภูมิ การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน และการสาธิตงานสาน งานพิมพ์ผ้า งานแกะสลัก งานตัดตุง และดุลเครื่องเงิน อีกทั้งในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OCOP One community One Product สินค้าชุมชน ของดีอำเภอสันทราย ตลาดนัดสินค้าและการแสดงมหรสพ ตลอด 9 วัน 9 คืน
2 กันยายน 2565     |      43
อบรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมลายผ้าล้านนา จากทุนทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การสร้างสรรค์นวัตกรรมลายผ้าล้านนา จากทุนทางวัฒนธรรม" ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อสืบสานองค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านศิลปาชีพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) โดยมีการบรรยายหัวข้อ "การออกแบบลายผ้าล้านนา" จากวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระย้า และอาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์ ณ ศูนย์ผ้าทอไทลื้อบ้านเมืองลวงใต้ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดดเชียงใหม่
8 กันยายน 2565     |      38
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่ม นำกล่าวถวายราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร องค์กรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และพสกนิกรชาวแม่โจ้ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 สิงหาคม 2565     |      53
ทั้งหมด 71 หน้า