กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวัฒนธรรม ดนตรี วิถีชีวิต วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กำหนดการงานวัฒนธรรม ดนตรี วิถีชีวิตวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้เวลา ๑๗.๐๐ น.  ลงทะเบียนรับของที่ระลึก                     บรรยากาศกาดหมั้ว ครัวฮอม                     ชมผลงานการประกวดบายศรีใบตอง มาลัยข้อมือ การแกะสลักผลไม้เวลา ๑๘.๐๐ น.  พิธีเปิดงาน                     การแสดงต้อนรับ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้                     ขบวนแห่เครื่องสูงนำเจ้านายฝ่ายเหนือและศิลปินแห่งชาติ ศิลปินล้านนาเข้าสู่บริเวณงาน                     การกล่าวต้อนรับและรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้                     ประธานมอบของที่ระลึกขอบคุณศิลปินแห่งชาติ และศิลปินล้านนา                     กล่าวเปิดงานโดย เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธษนสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่                     ประธานตีกลองกังสดาลเปิดพิธี ๓ ครั้ง                     บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึก                     ชมการแสดงแทรกความรู้ โดยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินล้านนา                      - ขับซอพื้นเมือง        โดยแม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ                      - ขับค่าวฮ่ำขับจ้อย    โดย พ่อครูบุญศรี รัตนัง                      - กลองสะบัดชัย/ ฟ้อนดาบ  จากศูนย์สืบสานรอยล้านนาบ้านบุญศรี                      - ฟังเพลงพื้นเมืองและโชว์ตลกจากทีมงานวิฑูรย์ ใจพรหมเวลา ๒๒.๐๐ น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม
1 มกราคม 2557     |      3171
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ฉลอง ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
กำหนดการเทศน์มหาชาติ วันศุกร์ที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. ณ อาคารชูติวัตรเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม                              ประธานฝ่ายฆราวาส (อธิการบดี) จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนส่องธรรม                              พิธีกรอาราธนาศีล รับศีล แล้วอาราธนาธรรม เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์จุดเทียนเดินคาถาที่ขันน้ำมนต์                              กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร โดยพระครูสุธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง เจ้าคณะตำบลหนองหาร                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับธรรมกรวดน้ำ รับพรเวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ โดย พระปลัดอาทิตย์ อิธิโชโต วัดกู่คำ                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ โดย พระครูใบฎีกาบุณยกร ไกยะฝ่าย วัดศรีโสดา                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ โดย พระอธิการสุรชัย ครองสมบัติ วัดป่าดำ จังหวัดลำพูน                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก โดย พระครูวินัยธรมานพ วัดยางทอง                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้ดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน โดย พระธนโชค ศรีบุญเรือง วัดกองลม                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน โดย พระใบฎีกาชัยนรินทร์ ต๊ะตา วัดดงฤาษี                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร โดย พระศุภณัฐ ใจพันธ์ วัดต้นส้านสามัคคี                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี โดย พระใบฎีกาชาญณรงค์ จันทสโร วัดทุ่งหมื่นน้อย                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักบรรพ โดย พระธนาวินทร์ รัตนวันโน  วัดพระธาตุดอยสุเทพ                               เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช โดย สามเณรรัตน์ติพงศ์ สมหนุน วัดศรีบุญเรือง                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ โดย พระปรัชญา โสภณปัญโญ วัดท้าวบุญเรือง                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพรเวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. พิธีกรอาราธนาธรรม                              กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ โดยพระใบฎีกาสิริพงษ์ สุมงคลญาโณ วัดเทพประสิต                              เจ้าภาพประจำกัณฑ์เทศน์ประเคนเครื่องไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ผู้สดับพรกรวดน้ำ รับพร                              พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ฟังเทศน์                              ดนตรีบรรเลงเพลงส่งพระ                              เสร็จพิธี
6 ธันวาคม 2556     |      3547
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี  ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป  เวลา ๐๖.๓๐ น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสช่วงบ่าย-ค่ำ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. กิจกรรม "ธรรมะยุคใหม่ ใส่ใจวัยรุ่น" โดย พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยะวัณโณเวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียนหน่วยงานวางพานพุ่มเวลา ๑๘.๐๐ น.           พิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยผู้แทนจากชุมชน องค์กรภายนอก ผู้แทนองค์กรนักศึกษา ผู้บริหารแต่ละคณะ และผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีวางพานพุ่มเวลา ๑๙.๐๐ น.           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร ยศราช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพ                              ประธานในพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร (ถวายความเคารพ)                              ประธานในพิธีจุดเทียนต่อให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธี                              ประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ                              ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (๑ จบ) เพลงสดุดีมหาราชา (๒ จบ)                              ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน                              เสร็จพิธีหมายเหตุ: การแต่งกาย  สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี ชุดสากลนิยม  ชุดไทย  ชุดสุภาพหรือชุดเสื้อ สก.                               นักศึกษา ชุดนักศึกษา (พิธีการ)
1 เมษายน 2556     |      5440
ทั้งหมด 2 หน้า