กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division
โครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมี รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุม โดยเชิญ นายวัลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายนิคม พรหมมาเทพย์ ที่ปรึกษากองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมอำเภอสันทราย ได้มาให้ข้อแนะนำ เสนอแนะ และแนวทางการบูรณาการการทำกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกในด้านต่างๆให้แก่คณะกรรมการจากคณะฯ สำนักฯ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ดูแลตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ที่ประชุมได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาพร้อมทั้งหารือปัญหาและอุปสรรคและจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กันยายน 2566     |      3
โครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ"
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ"พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ" โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้นานาชาติจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และนักศึกษาไทยร่วมกิจกรรม พิธีเปิด ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการโดยนางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฏ คำมูล ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและกิจรรมสันทนาการโดยน้องๆนักศึกษาทีมสันทนาการจากพัฒนาการท่องเที่ยว จากนั้นได้เดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ฐานเรียนรู้กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษาได้ทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ ฐานตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน ร่วมทำกิจกรรม Workshop การปั้นดินเผาโดยใช้ล้อหมุน การเพ้นท์สีกระถาง การเผารากุ จากนั้นภาคบ่ายนักศึกษาเข้าฐานเรียนรู้ชุมชน ท้องถิ่น วิถีชีวิต อัตลักษณ์ล้านนา และฐานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล้านนา ณ หอศิลปเมืองเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
25 กันยายน 2566     |      249
โครงการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จากนั้นบรรยายให้ความรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล และนายเทพพิทักษ์ บุญทา จากนั้นภาคบ่ายนักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ณ สระน้ำภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยกับกิจกรรม พัฒนาพื้นที่วัฒนธรรมการเกษตรไทยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาการประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำสู่การปฏิบัติ โดยมีนายประเสริฐ ประสงค์ผล เป็นผู้ควบคุมและฝึกสอน ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
25 กันยายน 2566     |      247
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ประเสริฐ จั่นทับทิม
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ประเสริฐ จั่นทับทิม มารดาของนางสาวณัฐธิญากร จั่นทับทิม ภรรยาของนายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยบุคลากรเป็นเจ้าภาพพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพ ฟังธรรมเทศนาจำนวน 1 กัณฑ์จากท่านพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ศาลา 6 วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
13 กันยายน 2566     |      80
วางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ประเสริฐ จั่นทับทิม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร ร่วมวางพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ประเสริฐ จั่นทับทิม มารดาของนางสาวณัฐธิญากร จั่นทับทิม ภรรยาของนายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จากนั้นได้ร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลศพ ฟังธรรมเทศนาจำนวน 1 กัณฑ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลา 6 วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
31 สิงหาคม 2566     |      127
พิธีไหว้ครูศิลปะทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม2566งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการไหว้ครูศิลปทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี2566โดยมีนายวิทชัย สุขเพราะนา หัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ เป็นประธานในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้นักศึกษาและผู้สนใจที่มีความสามารถในการแสดงได้มาแสดงออกถึงการเคารพบูชาผู้ให้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางด้านการแสดงที่ได้ล่วงลับไปและยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และยังทำให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และพบปะครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนวิชา ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข
28 สิงหาคม 2566     |      372
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงเรือนชีวะ ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงเรือนชีวะ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมอาคารวุฒิฒากาศ สำหรับการดำเนินงานปรับปรุงมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก และพร้อมที่จะเปิดใช้งานเร็วๆ นี้ ทั้งนี้อาคารเรือนชีวะภายหลังปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จะเป็นอาคารสำนักงานของงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และห้องฝึกซ้อมดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ที่กว้างขว้าง สะดวกสบาย รองรับนักศึกษาได้จำนวนมาก เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
28 สิงหาคม 2566     |      3098
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ อาคารแผ่พืชน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธี ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยกล้วยไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 199 ต้น จาก 6 สายพันธุ์ ได้แก่ เอื้องจำปา เอื้องพวงหยก เอื้องสายน้ำผึ้ง เอื้องสายไหม เอื้องสายหลวง หวายเหลืองจันทบูรณ์ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ แม่โจ้ และร่วมปล่อยปลา จำนวน 90,040 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ฝายลำน้ำห้วยโจ้ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 สิงหาคม 2566     |      303
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
27 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ให้นักศึกษาได้แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู บูรพาจารย์ ผู้ประสิทประสาทวิชา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีพิธีระลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจ้ โดยการวางพานดอกไม้ ธูป เทียน คารวะ อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้ง/อาจารย์ใหญ่คนแรก และศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกคณะ/ทุกวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 สิงหาคม 2566     |      293
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี”
24 กรกฎาคม 2566 นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเฝ้าฯ รับเสร็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรและทรงซอด้วงร่วมกับนิสิต นักศึกษา ทรงบรรเลงเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรี เพลงโหมโรงไอยเรศ และเพลงกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระราชทานพระราชดำรัสแก่นักดนตรีไทยและผู้ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 64 สถาบัน มีนิสิต นักศึกษา รวมทั้งครูดนตรีไทยเข้าร่วมงาน กว่า 1,300 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ มุ่งส่งเสริม สร้างความตระหนักคุณค่าของดนตรีไทยมรดกวัฒนธรรมชาติที่สืบทอดมาช้านาน ซึ่งในโอกาสนี้ มี ศาสตราจารย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กล่าวคำกราบบังคมทูล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีสำหรับงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี” จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะการบรรเลงดนตรีไทย วัฒนธรรมประจำชาติ ตลอดการเปิดโลกทัศน์ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ อีกทั้ง สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานด้านดนตรีไทย จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศในระดับชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษจากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี เติบโตเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีพันธกิจสำคัญในการมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม มีสำนึกความเป็นไทย และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านดนตรีที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การบรรเลงดนตรีไทยวงเดี่ยวสถาบันและวงกลุ่มสถาบัน ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมธรรมโฆษณ์ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หอศิลป์ธรรมโฆษณ์ และหอประชุมวชิราลงกรณ ชมการแสดงชุด ศรีวิชยคีตา โดยกลุ่มสถาบันภาคใต้ การแสดงชุด แขกขาวเถา โดยกลุ่มสถาบันภาคกลาง 7 การแสดงชุดจระเข้หางยาวทางสักวา ออกระบำศรีวิชัย โดยกลุ่มสถาบันภาคกลาง 1 การแสดงชุด แขกขาวเถา โดยกลุ่มสถาบันภาคกลาง 4 การแสดงชุดสักวาจีนเก็บบุปผา โดยกลุ่มสถาบันภาคกลาง 3 การแสดงและขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษา พร้อมพิธีส่งมอบตราสัญลักษณ์ให้กับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อส่งมอบตราสัญลักษณ์งานดนตรีไทยอุดมศึกษา แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 47 ต่อไป
3 สิงหาคม 2566     |      285
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้องค์กรนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 กรกฎาคม 2566     |      276
ทั้งหมด 77 หน้า