กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Arts and Culture Promotion Division

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ รับขวัญน้อง อิ่มท้องสุขใจ" ประเพณี เดิน-วิ่ง สันทราย ประจำปี 2567
27 มิถุนายน 2567 ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ร่วมกับกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยศิษย์เก่าแม่โจ้ร่วมจัดกิจกรรม "ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ รับขวัญน้อง อิ่มท้องสุขใจ" โดยได้แจกอาหารและน้ำดื่มให้แก่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าที่อินทนิลช่อที่ 89 ในกิจกรรม ประเพณี เดิน-วิ่ง สันทราย ประจำปี 2567 โดยได้รับการสนับสนุนเงินและวัตถุดิบประกอบอาหารจากศิษย์เก่าทั่วประเทศที่ได่มอบให้ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้จัดกิจกรรมโดยมีผู้สนับสนุนดังนี้1.นายอัตถพล กาวชู ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 2,550 บาท2.มิสเตอร์ JAJATO บริษัท SIAM THAI YO ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 5,000 บาท3.ดร.ณัฐดนัย บริษัท ควายเลี้ยงคน คนเลี้ยงควายเงินล้าน ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 1,000 บาท4.คุณทวีศักดิ์ ธารพิเชษฐ์ ร้านข้าวมันไก่เบตง สามแยกแม่โจ้ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 500 บาท5.คุณกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนเงิน 1,000 บาท6.คุณวสันต์ ศรีรัตนลิ้ม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 56 จำนวนเงิน 5,000 บาท(นำส่งเข้า บช มหาวิทยาลัย)7.ดร.โชคดี ปรโลกานนท์ สวนไผ่ลุงโชค ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 45 จำนวนเงิน 1,000 บาท8.คุณเพ็ญผกา แม้นศิริ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 สนับสนุนไข่ไก่ 35 ถาด = 1,050 ฟองๆ ละ 3 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 3,150 บาท9.คุณกำธร สิงห์ประเสริฐ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 1,000 บาท10.คุณสุเพ็ญ ด้วงทอง ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 จำนวนเงิน 200 บาท11.คุณพรชัย เทียนทอง ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 53 จำนวนเงิน 500 บาท12.คุณนพดล เลารัตน์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 500 บาท13.คุณอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 จำนวนเงิน 253 บาท14.คุณสายจิต เจริญอารยะ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 55 จำนวนเงิน 555 บาท15.คุณมนัสชนก ยศราช ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น … จำนวนเงิน 200 บาท16.คุณประมวล ราษี ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 สนับสนุนขนมปังกรอบอบเนย จำนวน 5,000 ชิ้น17.คุณ อรัญ /ศุภวรรณ พนเจริญสวัสดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 50 จำนวนเงิน 1,000 บาท18.คุณสวัสดิ์ โยกาศ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 53 จำนวนเงิน 1,989 บาท19.ธนาคารกสิกรไทย โดยการประสานงานของคุณพิพัฒน์ ขวัญเมือง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2,000 ขวด20.พลตรีชัช เด่นดวง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 45 จำนวนเงิน 545 บาท21.คุณประหยัด ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 48 จำนวนเงิน 548 บาท22.คุณนครินทร์ บุญกอแก้ว ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น … จำนวนเงิน 500 บาท23.คุณธัมไสว เทพอำนวย ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 48 จำนวนเงิน 537 บาท24.พันเอกวินัย พุกศรีสุข ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 500 บาท25.คุณประเทือง เชียงแรง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 1,000 บาท26.คุณธีระวีร์ ธีร์ธัญสิริ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 45 จำนวนเงิน 500 บาท27.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนเงิน 500 บาท28.คุณถนอม ดวงทิพย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30 จำนวนเงิน 1,000 บาท29.คุณชาติชาย และคุณศิริรัตน์ รัตนะปรีดานันท์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 51 จำนวนเงิน 1,000 บาท30.คุณวิชัย ปู่ประเสริฐ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 2,000 คน31.คุณวีระ-คุณศศิประภา มงคล ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 550 บาท32.คุณจรูญวัฒน์ ทีปรักษพันธุ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 49 จำนวนเงิน 1,000 บาท33.คุณหฤษฎ์ เครือเตียว ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 73 จำนวนเงิน 1,000 บาท34.คุณไพรัตน์ จิรเสถียร ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50 จำนวนเงิน 500 บาท35.คุณเจนวิทย์ แจ้งจรัส จำนวนเงิน จำนวนเงิน 1,000 บาท36.ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 53 จำนวนเงิน 3,000 บาท
1 กรกฎาคม 2567
ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระนอนขอนตาลและพระเจดีย์ ประจำปี 2567
22 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นางกัณณิกา ข้ามสี่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์พระนอนขอนตาลและพระเจดีย์ ประจำปี 2567 ณ วัดลัฎฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาล) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ได้จุดเทียนธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จากนั้นได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนเริ่มพิธีสรงน้ำพระราชทาน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการลั่นฆ้อง จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการสรงน้ำพระราชทานแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย องค์พระพุทธรูปพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ , พระพุทธรูปได้ดั่งสมใจนึกปรารถนา , พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าทันใจ , พระเจดีย์ และพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจสวัสดิสิทธิรัตน์นพบุรี 720 ปี ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน จำนวน 10 ไตร ถวายแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย
1 กรกฎาคม 2567
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน การเสวนา"สืบสาน งานศิลป์ ทอไหมสันกำแพง"
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในหัวข้อเสวนาเรื่อง "สืบสาน งานศิลป์ ทอไหมสันกำแพง"  วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องคาวบอยเธียรเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  กิจกรรมในวันนี้มีการจัดการนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหม กาดหมั้วครัวฮอม การเดินแฟชั่นในชุดผ้าไหมสันกำแพง  ในการนี้ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์สุดเขต สกุลทองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการเสวนา โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นางสมพร แรกชำนาญ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี่้ ซึ่งได้รับความสนใจ จากกลุ่มแม่บ้านในหลายชุมชนรอบมหาวิทยาลัย อาทิ ชุมชนบ้านศรีสหกรณ์ ชุมชนบ้านป่าบง ชุมชนบ้านทุ่งหมื่นน้อย ฯลฯ  อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหมสันกำแพง กรมส่งเสริม กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์อนันต์   สุคันธรส และผู้อำนวยการศูนย์ม่อนเชียงใหม่ และดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์ชยุภัฎ คำมูล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ภาพ-ข่าวโดย : นายสามารถ พิงคะสัน /นางสารินย์พร อินทร์แก้ว
3 กันยายน 2558
พิธีีีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดถ่ายภาพสารคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เกษตรล้านนา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพสารคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เกษตรล้านนา ในงานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน โดยมีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษางานนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานเปิด กล่าวรายงานโดยนางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม งานนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ อาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งประธานคณะกรรมการตัดสินคือ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ มีผู้สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมฯ เข้าร่วมงาน ได้แก่ คุณนพรัตน์ ธุระสกุลหลังเสร็จสิ้นการมอบรางวัลดังกล่าว ประธานฯ พร้อมคณะจัดงาน ตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรม ชมภาพนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด ได้แก่ ภาพชนะเลิศของนายปิยะ พละปัญญา รองชนะเลิศอันดับ ๑ นายธณพล ศรีสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ นายทับทิม มั่นมาก และรางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ นายอาร์ม อัมพวา นายนิธิภัทร พึ่งพงษ์ และนายพฤทิชาติ ชัยเรืองวุฒิ และภาพถ่ายจากนักถ่ายภาพกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ นายวิศาล น้ำค้าง นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา นายอภินันท์ บัวหภักดี นายนพดล กันบัว ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ และนายศุภวัฒน์ กรรณกุลสุนทร
1 มกราคม 2557
สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นางสมพร  แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๑๑ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
1 มกราคม 2557
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดชุดการแสดงร่วมงานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ช่วงวันที่ ๔-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ภาพประกอบกิจกรรมนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รอบๆ ละประมาณ ๓๐-๔๕ นาที โดยรอบเช้าเริ่มแสดงเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไฮไลท์ของวันนี้มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และเขตปกครองตนเองไต้หวัน อีกทั้งการแสดงรับเชิญ ชุดฟ้อนล่องน่านจากนักแสดงเยาวชนภาคเหนือ
1 มกราคม 2557
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดชุดการแสดงร่วมงานแม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ช่วงวันที่ ๔-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ สำหรับภาพประกอบนี้เป็นกิจกรรมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ รอบๆ ละประมาณ ๓๐-๔๕ นาที โดยรอบเช้าเริ่มแสดงเวลา ๑๐.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยไฮไลท์ของวันนี้มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
ผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายโครงการถ่ายภาพสารคดีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เกษตรล้านนา ปี ๒๕๕๖
1/1/2557 0:00:00
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวัฒนธรรม ดนตรี วิถีชีวิต วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/1/2557 0:00:00
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ฉลอง ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
6/12/2556 22:22:49
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๕ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ วัดดอยแท่นพระ สันทราย เชียงใหม่
1/4/2556 9:28:52
ประกวดโฟล์คซอง ตลกหน้าใหม่ เย็บใบตอง ฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารแผ่พืชน์
1/4/2556 9:30:05
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/4/2556 9:30:36
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
1/4/2556 9:36:37
รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1/4/2556 9:38:36
ประชาสัมพันธ์: ร่วมสืบสานตามฮีตฮอย ประเวณี อู้เมือง แต่งเมือง หย้องตามฮีตฮอย ใช้ตัวเลขไทยและอักษรไทยในหนังสือราชการ
1/1/2557 0:00:00
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่ คุณสามารถ พิงคสัน
1/1/2557 0:00:00
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

8745648